1 van 2

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van producten op de site van LSWEAR ook wel LS-WEAR.
1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lola's sportswear is ingestemd.
1.5 De internetsite van LSWEAR richt zich op de internationale markt.
1.6 Onder "klant" wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract, van welke aard dan ook, met LSWEAR Is aangegaan of zal aangaan.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van LSWEAR en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
1.8 LSWEAR  is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email adres. Deze overeenkomst kan door Lola's sportswear herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Lola's sportswear dit aan de klant meedelen binnen dertig dagen na de ontvangst van de bestelling.
2.4 De klant en LSWEAR komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Lola's sportswear gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 LSWEAR hoeft geen artikelen die in de aanbieding zijn terug te nemen, wel te noemen ''retourneren''.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lola's sportswear.
Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL via Mollie
- Creditcard
- Vooruitbetaling via bankoverschrijving
- Pay-Pal, 4.5% PayPal toeslag                                                   
- Apple pay
Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 De verzendtijd van uw producten bedraagt ongeveer 2 -3 dagen. Als u uw producten na deze tijd nog niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Als er een andere levertijd is dan wordt dit aangegeven bij de verzendtijd bij de checkout. Dit geld niet voor pre-orders.
5.2 Na bestelling vindt er bevestiging plaats via e-mail aan de klant met melding van prijs en factuurnummer.
5.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Lola's sportswear streeft ernaar om bestellingen die voor 16.50 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag (bij vooruitbetaling geteld vanaf ontvangst van betaling) te verwerken. De uiterste leveringstermijn is twee weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn vier weken is na ontvangst van de betaling. Indien de uiterste leveringstermijn niet haalbaar is, kan de consument de koop ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijk termijn terugbetaald.
5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. LSWEAR  streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag per email aan de klant te melden.
5.5 Spoedlevering zijn mogelijk. Bij een spoedlevering worden er verzendkosten in acht genomen. Om er zeker van te zijn dat je een spoedlevering hebt kunt u altijd contact opnemen met de klanterservice.
5.6 Pre orders zijn mogelijk, hierbij wordt er vanuit een extern magazijn van ons verzonden of als de voorraad in Nederland is aangekomen wordt het van de bulk voorraad afgehaald en direct naar de klant verstuurd. De levertijd van een pre order staat in de product omschrijving, dit kan maximaal 4 weken duren. Een pre order herken je aan ''*Pre order* achter de maatnaam.
Artikel 6. Annuleren en retourneren
6.1 Aan een annulering zijn geen kosten verbonden, tenzij het product al verzonden of geleverd is.
6.2 Pre orders kunnen binnen 48 uur geannuleerd worden.
6.3 De klant kan tot 14 dagen na ontvangst een product retour zenden zonder opgaaf van redenen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De retourneer kosten worden niet vergoed. Het moet dus binnen 14 dagen verstuurd zijn, wij houden de t&t aan.
6.4 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het is niet de bedoeling dat de klant het artikel tijdens deze termijn ook gebruikt, het gaat dus echt om een zichttermijn. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Lola's sportswear retourneren, conform de door Lola's sportswear verstrekte instructies. Deze instructies ontvangt de klant per email nadat hij via email info@Ls-wear.com heeft aangegeven van zijn herroepingrecht gebruik te willen maken. Nadat het retourgezonde product door Lola's sportswear ontvangen, gecontroleerd en goed bevonden is, wordt het terug te betalen bedrag binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort.
6.5 Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
6.6 Artikelen in de sale kunnen niet retour worden gedaan. Een tegoed bon met twee jaar geldigheid is wel mogelijk. Ook is ruilen wel mogelijk.
6.7 ''DIY PUSH-UP PADS''  zijn niet mogelijk om te Retourneren in verband met hygiëne.
6.8. Badkleding wordt niet retour genomen ivm hygiëne.  
Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Lola's sportswear staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Lola's sportswear, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Lola's sportswear jegens Lola's sportswear kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Lola's sportswear geeft geen garantie op slijtage of verkleuring.
7.2 Lola's sportswear is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lola's sportswear. Lola's sportswear is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant of verkoper zijn verricht;
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.4 De klant is verplicht Lola's sportswear vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Lola's sportswear mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
Artikel 8. Klachtenprocedure
8.1 LS-WEAR streeft ernaar alle bestellingen naar tevredenheid van de klant af te wikkelen. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan kan de klant een klacht indienen. De klant kan deze klacht per email kenbaar maken met een duidelijke omschrijving van zijn klacht. Per email: Info@Lolassportswear.com
8.2 De klant krijgt binnen 7 werkdagen uitsluitsel over zijn klacht.
Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is LS-WEAR niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Lola's sportswear, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 LS-WEAR zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
11.2 De klant kan de aan LS-WEAR verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
11.3 LS-WEAR neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 13. Cadeaubon
13.1 Alle cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
13.2 Alle cadeaubonnen zijn in alle Lola's stores beschikbaar
- www.lolasswimwear.com
- www.lolassportwear.com
- www.ls-wear.com
Heb je je cadeaubon bij bijvoorbeeld Lola's sportswear gekocht maar wil je hem gebruiken bij Lola's swimwear is dat mogelijk. Stuur dan even een berichtje naar de klantenservice dan word hij omgezet.
13.3 Cadeaubonnen worden retour gegeven voor badkleding.
Artikel 14. Diversen
14.1 Lola's sportswear streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen een werkdag te beantwoorden.
14.2 Zodra het product opgestuurd is, is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren. Te allen tijde dient het product dan betaald te worden. Wij volgen de Track & Trace en deze is hierbij doorslaggevend.
Als deze voorwaarden door de klant niet worden nageleefd krijgt de klant een herinnering om te betalen. Als dit niet binnen 14 dagen wordt betaald kan Lola's sportswear de klant een boete van 200,- in rekening brengen.
LS-WEAR behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert. 
LS-WEAR is een samenkoming van Lola's Swimwear & Sportswear Women en Menwear. De verzamelnaam is Lola's Store.